O nas

Notre Dame de Sion w Polsce

    hands 2

Nasza przygoda z Polską rozpoczęła się dość dawno. Jej urzeczywistnienie spełniło się jednak dopiero w roku 2004. Pierwsze kontakty nasze Zgromadzenie nawiązało z Polską już w roku 1989. Od tego czasu miałyśmy w Polsce wielu dobrych przyjaciół. Były też w Prowincji Europejskiej naszego Zgromadzenia polskie siostry, jedna mieszkająca od lat w Genewie s. Dominika Zaleska NDS oraz druga, mieszkająca w Brukseli s. Anna Bodzińska NDS.

We wrześniu 2004 roku przyjechały do Krakowa dwie siostry: Francuzka- s. Anne Denises Rinckwald NDS oraz Polka- s. Anna Bodzińska NDS.

Przyjechały tu, aby rozpocząć wspólne życie według charyzmatu Zgromadzenia: „Świadczyć o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”.

10 listopada 2004 roku, ks.Kardynał Franciszek Macharski udzielił nam oficjalnej zgody na osiedlenie się na terenie swojej archidiecezji. Nasz krakowski dom jest wspólnotą formacyjną. Tutaj odbywa się pierwszy proces rozeznania powołania do Syjonu oraz pierwsza formacja zakonna- postulat. Prowadzimy też grupy biblijne dla dorosłych i młodzieży, głosimy rekolekcje i wykłady związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizujemy Biblijny Dzień Pustyni, pracujemy zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się ekumenizm oraz dialog międzyreligijnym w Krakowie, Polsce i na świecie.

sionnds grupa

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego

Boże Abrahama,
Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa

W Tobie zawarte jest wszystko,
Do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.

Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski,
który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.

Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie
zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości.

Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość
mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.

Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych,
którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień,
oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski,
wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.

Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach,
aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym,
co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.

Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem. 

Amen

Modlitwa Jana Pawla II za Naród Żydowski

Modlitwa ta została napisana na prośbę p. Stevena Goldsteina, syna krakowskich Żydów. Sfinansował on też druk miliona obrazków zawierających tę modlitwę wraz z fotografią ze spotkania Jana Pawła II z rabinem Elio Toaffem w synagodze rzymskiej. Nakład został rozpowszechniony przed Dniem Judaizmu w 2001 roku.

Duchowość

Nasze symboleNDS symbole

Siostry, zgromadzone na Kapitule Generalnej w 1981 roku, po refleksji nad potrzebą odnowienia symboli zgromadzenia, wybrały dwa znaki, które najlepiej oddają myśl ich założyciela, Ojca Teodora Ratisbonne, a są nimi:

 

 

1. Symbol chrystologiczny: prosty „chwalebny” krzyż, który podejmuje teologię Soboru Watykańskiego II-go oraz Kościoła pierwszych wieków, z napisem „NDS” wskazującym nazwę Zgromadzenia.

Krzyż, który obecnie nosimy, wykonany został w Lyonie. Pan Daniel Barnas, artysta specjalizujący się w sztuce religijnej, po dokładnym zapoznaniu się z duchowością naszego Zgromadzenia stworzył dzieło, którego wszystkie elementy mają dla nas wymiar symboliczny:

* krzyż, który jest zagłębiony w srebrnym materiale, symbolizuje wewnętrzny charakter i misterium Bożych obietnic, które się dopiero wypełnią. Wiemy, że „nadejdzie dzień, kiedy wszystkie narody jednym sercem uwielbią Pana”, lecz pozostaje tajemnicą wiary, kiedy i jak to nastąpi;
* ramiona krzyża, tak jak w krzyżu orientalnym, są tej samej długości. Wyrażone zostaje w ten sposób pragnienie otwarcia się na wszystkie narody Wschodu i Zachodu, na Żydów i na wszystkich innych;
* krzyż bez Chrystusa Ukrzyżowanego wskazuje na centralne misterium naszej wiary, na misterium Śmierci i Zmartwychwstania;
* u dołu krzyża widzimy wgłębienie przypominające dwie stopy: to symbol człowieka „powstającego”, zbawionego;
* krzyż wpisany jest w okrąg, symbol pełni;

* otwór: przez niego przechodzi ogniwo łańcuszka, które łączy nas z Chrystusem. Ojciec Teodor Ratisbonne pragnął byśmy były mocno „związane” z Chrystusem; Ogniwa łańcuszka symbolizują każdą z sióstr. Połączone ze sobą stanowią jedną całość zjednoczoną z Chrystusem.
* na rewersie krzyża znajduje się monogram „NDS”:  to francuska nazwa Zgromadzenia, Notre Dame de Sion – Matka Boża z Syjonu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2. Symbol maryjny: na obrączkach noszonych przez siostry, które są symbolami przymierza biblijnego i osobistego, wygrawerowane są biblijne słowa: „IN SION FIRMATA SUM”, które Kościół przypisuje Maryi. W tłumaczeniu: ” Na Syjonie mocno stanęłam”  (Syr 24,10)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

platiniumAlexandra Ecce Homo modlitwa Tanczaca Miriam-Ein karem ss. kontemplacyjneBiblia (2)